luni, 11 martie 2013

PROIECT DE LEGE REPARATORIE

 Prezentam continutul proiectului de lege reparatorie propus de SCMD si depus la Senatul Romaniei, in data de 07.03.2013 orele 14.30, la Comisia de aparare ordine publica si siguranta nationala, conform informatiilor primite de la Presedintele SCMD Col(r) Prof. univ.dr. Mircea Dogaru, si a celor stabilite la negocierea cu USL:


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI                        CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţidin sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Parlamentul Romanlei adoptă prezenta lege:

Art. 1 (l) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010,privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale QUG nr. 1/2011, privind stabilireaunor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare,ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şicompletările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai rnici decât cele stabilite şi cuvenitepentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul avut în luna decembrie 2010.
(2) In cazul pensiilor prevăzute la alin (1), punctajul mediu anual se calculează prin raportareacuantumului din luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie din luna respectivă(Decembrie 2010 = 732,81ei).
(3) Măsura indexarii pensiilor cu 4% stabilită prin QUG nr.1/22.01.2013 se aplicăcorespunzător şi acestor pensii rezultate în urma calculului prevăzut la alin (2).
(4) Perioadele de muncă efectuate după data pensionarii, se valorifică fără a afecta cuantumulpensiei stabilit conform alin. 1-3.
(5) Cuantumul pensiilor stabilit potrivit alin 1-3 se menţine în plată până când cuantumulpensiei rezultat din inmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat caurmare a recalculării sau revizuirii conform prevederilor legii nr. 119/2010 şi QUG nr. 112011este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2 - Militarilor în rezervă sau retragere din sistemul de apărare, ordine publică şisiguranţă naţională nu le sunt opozabile prevederile Cap. IV din Legea nr. 329/2009, privindreorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinereamediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul MonetarInternaţional.
Art. 3 - Cheltuielile pentru aplicarea prezentei legi, inclusiv cele corespunzătoare restanţelor,se efectuează în limita alocaţiilor bugetare aprobate prevăzute ministerelor şi structurilor deresort care au în subordine case sectoriale de pensii.
Art. 4 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţie contrară.
Bucureşti,
Nr.